Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

hysteria2211
9561 98bd
Reposted fromaniczorka aniczorka viakajagie kajagie
hysteria2211
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
3413 7788
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
2889 a579
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viacurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
9316 b109
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
9323 86bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
9345 c34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
2836 407a

March 18 2017

hysteria2211
5475 97b3
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianivea nivea
hysteria2211
5019 3118
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
1575 f079
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
0210 7800 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 11 2017

hysteria2211
6651 8f7c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
4637 dfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
Reposted frombluuu bluuu viakajagie kajagie
hysteria2211
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

March 04 2017

hysteria2211
9237 a20d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl