Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

hysteria2211
7453 ce02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 08 2018

hysteria2211
Reposted frombluuu bluuu
hysteria2211
hysteria2211
hysteria2211
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy vianivea nivea

March 31 2018

hysteria2211
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
6411 b487
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
8006 34f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
hysteria2211
8021 7f6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
8026 044b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211

March 12 2018

hysteria2211
Reposted frombluuu bluuu
hysteria2211
7394 0e50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
3294 1b94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
hysteria2211
Reposted frombluuu bluuu
hysteria2211
Reposted frombluuu bluuu
hysteria2211
hysteria2211
hysteria2211
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl